درس : بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران                                   ویراست نهایی           

                                           منبع : مباحث مدیریت دولتی، دکتر الوانی

                    سال تحصیلی نیم سال اول 93- 92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

استاد : جناب آقای دکتر قهرمانی

       ------------------------------------------------------

سوالات فصل اول : اندازه دولت

1-    مشکلات سازماندهی در ساختار کلان دولت ناشی از چه مسائلی است ؟ به اختصار توضیح دهید.( چهار مورد ).( ص 3-4 )

2-    دیدگاههای مختلف برای حل مسائل ساختاری در تشکیلات کلان دولت را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 5 ).

3-    دلیل توسعه و بزرگی دیوان سالاری را از دیدگاه مرتون، سلزنیک و گلدنر بیان نموده توضیح دهید ( ص 6- 10 ).

4-    برای حل مشکل بزرگ شدن دیوان سالاری دولتی چه اقدامی باید به عمل آورد ؟ (ص 11).

5-    در اکثر نظریه ها برای اقدامات و فعالیت های دولت در چندین لایه تقسیم شده اند بیان نموده و توضیح دهید.( ص 12013 ).

6-     واگذاری تصدی گری به دولت و بخش خصوصی را مقایسه نموده و توضیح دهید ( ص 13.14).

7-    راهکار های متناسب سازی اندازه دولت را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 14-15 ).

8-    ساختار وظیفه ای توضیح داده و مزیت های آن را بیان کنید.(ص 16).

9-    راه حل غلبه بر ناسازگاری میان وظیفه بودن ساختار و برنامه در سازمان دولتی را توضیح دهید ( ص 19-20 ).

10-   مفهوم اصطلاح " نقطه عملیاتی " را بیان کنید ( ص21-22 ).

11-   نقش ساختار ماتریسی یا خزانه ای را  در کوچک سازی اندازه دولت توضیح دهید ( ص 21 ).

 

سوالات فصل دوم : فرایند های کاری در سازمانهای دولتی

 

1-       باز مهندسی فرایندهای کاری در سازمان را توضیح دهید ( 27-28 ).

2-       مراحل ضروری در اجرای باز مهندسی فرایندهای کاری را توضیح دهید ( ص 29 ).

3-       عوامل محیطی در سازمانها را توضیح داده و تاثیر آن را بر باز مهندسی فرایند های کار شرح دهید ( ص 29-31 ).

4-       عوامل مربوط به مبادله های بین سازمان و محیط را در سازمانهای دولتی توضیح دهید و تاثیر آن را بر باز مهندسی فرایند های کاری شرح دهید .( ص 30-31 ).

5-       عوامل مربوط به فرایندها و ساختار درونی نظیر عوامل درون سازمانی را در سازمانهای دولتی توضیح داده و تاثیر آن را بر باز مهندسی فرایند های کاری شرح دهید ( 32-33 ).

6-      نکاتی را که برای اجرای موفق فرایندهای کاری در سازمانهای دولتی وجود دارد را توضیح دهید. ( ص 34036 ).

سوالات فصل سوم: مدیریت مشارکتی در بخش دولتی

 

1-       مدیرت مشارکتی را تعریف کرده و هدف فرایند مشارکتی در سازمان را توضیح دهید ( ص 45-46).

2-       مزایای عمده نظام مشارکتی در قالب بهره وری را بیان کنید.(ص 46).

3-       پیش شرط های مشارکت در بخش دولتی را توضیح دهید( 48-51 ).

4-       آسیب های ناشی از مدیریت مشارکتی را به اختصار توضیح دهید ( ص 52-57).

 

سوالات فصل چهارم : پاسخگویی در سازمانهای دولتی

1-       عوامل اصلی مئوثر بر ضرورت اصلاح بخش عمومی را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید ( ص63-65).

2-       اهداف مشترک اصلاحات در بخش دولتی چیست ؟ بیان نموده و توضیح دهید.(ص65).

3-       محور های اصلی تفکر اصلاحات را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 66-68).

4-       انواع پاسخگویی از نظر ریچارد هیکس را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 67-68).

5-       تاثیر نظامهای اطلاعاتی رایانه ای بر پاسخگویی را توضیح دهید ( ص69- 76 ).

6-       عمده ترین دلائل تغییر در توازن پاسخگویی در سازمانهای غیر دولتی را توضیح دهید. ( ص 73).

7-       نقش نظامهای اطلاعاتی رایانه ای را در انحراف و بر هم زدن توازن پاسخگویی بخش عمومی توضیح دهید .( ص 74-76 ).

8-       عوامل مئوثر بر پاسخگویی را  بیان نموده و توضیح دهید .( ص 77-79).

9-       عوامل مئوثر بر منبع پاسخگویی را بیان نموده و توضیح دهید .( ص 79-80).

10-   عوامل مئوثر برگیرنده پاسخ را بیان نموده و توضیح دهید.( ص80-82).

 

سوالات فصل پنجم : ارزیابی عملکرد بر مبنای مدیریت نتیجه گرا در بخش دولتی

  1. نارسائی های ارزیابی عملکرد در مدیریت دولتی نتیجه گرا را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 92 -98).
  2. الگوی مطلوب سنجش عملکرد سازمان های بخش دولتی  باید واجد چه ویژ گی هایی باشد شرح دهید .( 99-101).
  3. معیار جامع در ارزیابی عملکرد باید دارای چه ویژگی هایی باشد ؟ بیان نموده و توضیح دهید .( ص 97).
  4. یاد گیری مثبت و یادگیری منفی در سازمانها را توضیح دهید .( ص 95).

 

سوالات فصل ششم : فساد اداری

1-       فساد به طور اعم و فساد اداری به طور اخص دارای ویژ گی های متعددی است بیان نموده و توضیح دهید. ( ص104-105).

2-       به چه دلایلی باید از فساد اداری جلوگیری کرد وبا آن مبارزه کرد توضیح دهید.( ص 105).

3-       دشمن اصلی فساد اداری چیست ؟ بیان نموده و توضیح دهید.( ص106-107).

4-       نقش و تاثیر فناوری بر کشف و از بین بردن فساد اداری را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 111-112 ).

5-      عوامل مئوثر بر تاثیر گذاری فناوری اطلاعات بر فساد اداری را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید.( ص 113-115).

سوالات فصل هفتم : کاغذ بازی در بخش دولتی

1-       علل کاغذ بازی در سازمانهای دولتی را توضیح دهید.( ص 126-127).

2-       کاغذ بازی و مسئوول بودن در برابر مردم را توضیح دهید.( ص 129).

3-       کاغذ بازی و رویه ها  در سازمان را توضیح دهید .( ص 130).

4-       کاغذ بازی و قوانین ومقرارات در سازمان را توضیح دهید.(ص 127).

 

سوالات فصل هشتم: مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

1-       اعتماد عمومی را بیان نموده و توضیح دهید .( ص 144).

2-       دلایل کاهش اعتماد عمومی را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 145-150).

3-       اعتماد اعتباری را توضیح دهید .( ص 150-151 ).

4-       اعتماد متقابل را توضیح دهید. (ص 152).

5-       اعتماد اجتماعی را توضیح دهید ( 152-153).

6-       دولت و سازمانهای دولتی چگونه می توانند اعتماد عمومی را بهبود بخشند ؟ بیان نموده و توضیح دهید.( ص 153 تا 155).

7-       به اعتقاد براونل توجه به چه نکاتی در افزایش اعتماد عمومی بسیار مئوثر است چهار مورد بیان نموده وتوضیح دهید .( ص 155- 156 ).

 

سوالات فصل نهم: مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی

1-       دیدگاههای مختلف در زمینه مشارکت عام را بیان نموده و چهار مورد را توضیح دهید.(ص 164-165).

2-       ابعاد طراحی الگویی که مشارکت موفقیت آمیز شهروندان را تحقق بخشد را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 165 و169 ).

3-      اهداف مشارکت شهروندان را بیان نموده و توضیح دهید.( 167 ).

 

سوالات فصل دهم: مدیریت مسائل عمومی

1-       اهمیت وضرورت مجهز بودن مدیران عصرما به مهارت مسائل اجتماعی را توضیح دهید.( ص 176-177).

2-       مشکلات عمده در راه پذیرش و انجام مسئوولیت اجتماعی را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید.( ص 179- 180).

3-       پاسخگویی اجتماعی سازمان ها را توضیح دهید. ( ص 181 ).

4-       نقش نظم دهندگی دولت در مسئولیت اجتماعی سازمامها را بیان نموده و توضیح دهید.( ص182).

5-       مراحل طراحی نظام مدیریت مسائل عمومی را بیان نموده وتوضیح دهید.( ص 187-189).

 

سوالات فصل یاز دهم: توسعه سرمایه اجتماعی

1-       سرمایه اجتماعی چیست ؟ توضیح دهید.( ص 191- 192 ).

2-        نقش حمایت مدیران از توسعه پایدار در ایجاد سرمایه اجتماعی  را توضیح دهید. ( ص195 - 196).

3-     نقش احساس مسئولیت اجتماعی مدیران در ایجاد سرمایه اجتماعی  را توضیح دهید. ( ص196 - 197).

4-     نقش یگانگی و وحدت مدیران با جامعه در ایجاد سرمایه اجتماعی  را توضیح دهید. ( ص197- 198).

 

 

سوالات فصل دواز دهم: چالش های مدیریت دولتی در عصر جهانی شدن

1-        نگرش های متفاوت به جهانی شدن موجب ارائه تعاریف متفاوتی از این پدیده شده است بیان نموده و به اختصار توضیح دهید . ( ص 205- 206 ).

2-      دیدگاههای موافقان و مخالفان جهانی شدن را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید. ( ص 207 – 208 ) .

3-     روزنائو جهانی شدن را نتیجه چه رخدادهایی می داند ؟ چهار مورد را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید. ( ص 208 ).

4-     ایستا شناختی و مقطع نگری مدیریت دولتی را توضیح دهید . ( ص 209 ، 210 و 211 ).

5-       مدیریت دولتی و چالش های جهانی شدن را توضیح دهید. ( ص 211  تا 215 ).

6-       مدیریت دولتی و بحران پاسخگویی یکی از ره آورد های جهانی شدن است را توضیح دهید.( ص 216).

7-       مدیریت دولتی و بحران حاکمیت یکی از ره آورد های جهانی شدن است را توضیح دهید.( ص 217).

8-       مدیریت دولتی و بحران مشروعیت یکی از ره آورد های جهانی شدن است را توضیح دهید.( ص 218- 219 ).

9-       مدیریت دولتی چرا و چگونه می تواند از درون نگری به سوی جهان نگری در محیط جهانی شدن حرکت کند ؟ ( ص 220 -221 )

10-  اندیشمندانی که آینده مدیریت دولتی را در جهانی شدن مثبت می دانند چه توصیه هایی برای توفیق مدیریت دولتی درعصر جهانی شدن ارائه کرده اند؟ چهار مورد را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 221- 224 ).

 

سوالات فصل سیز دهم: آینده مدیریت دولتی در عرصئه جهانی شدن ؛ تعامل یا انفعال؟

1-       مدیریت دولتی و جهانی شدن را توضیح دهید.( ص 230 -231 ).

2-       رویکرد پذیرش انفعالی جهانی شدن را توضیح دهید ( ص233- 234 ).

3-       رویکرد انکار و نفی جهانی شدن را توضیح دهید ( ص235- 234 ).

4-       رویکرد تعامل اثر بخش در جهانی شدن را توضیح دهید ( ص233- 234 ).

5-       مدیریت دولتی در راه رویکرد تعامل اثر بخش با جهانی شدن باید واجد چه ویژگی هایی باشد؟ چهار مورد را توضیح دهید.( ص237- 238 ).