1)تفاوت خط مشی های عمومی توزیعی و توزیع مجدد را شرح دهید و برای هر کدام یک مثال بزنید.                                                              1.5 نمره

2)مراحل مختلف خط مشی گذاری عمومی به شیوه عقلایی را نام ببرید و ضمن مثالی مراحل آن را تشریح کنید.                                            2.5 نمره

3)مشکل عمومی چیست؟ چند مثال برای مشکل عمومی در جامعه امروز ما را بیان کنید.                                                                      1.5 نمره

4) انواع گروههای ذی نفوذ را نام ببرید و اثرات آنها را بر خط مشی گذاری عمومی شرح دهید.                                                                     2 نمره

5)با چه استدلالی می توان الگوی اقتضایی را, شیوه مطلوب در خط مشی گذاری عمومی دانست؟                                                      1.5 نمره

6) علل تغییرات خط مشی های در زمان اجرا چیست؟(چهار مورد از آنها را بیان کنید.)                                                                     2 نمره

7) مشکلات خط مشی گذاری را به طور کلی بیان نموده و شرح دهید . (چهار مورد کفایت می کند)                                                        2 نمره