1. ماموریت چیست ؟ ویژگی های ماموریت ، فرق آن با هدف
 2. هدف  چیست ؟ ویژگی های هدف رابیان کنید؟ 
 3. هدف یک شرکت چگونه باید باشد؟ مشترک کردن چشم انداز ، تعهد ، تمکین ، رغبت
 4. فرق ماموریت با چشم انداز
 5. چشم انداز چیست؟
 6. مبانی تفکر استراتژیک رابیان کنید و هرکدام را توضیح دهید
 7. نمودار اصلی مدیریت  استراتژیک را رسم و توضیح دهید
 8. تیم را تعریف کنید و مزایای تیم چیست؟
 9. دوره زندگی سازمان را بکشید و توضیح دهید
 10. محیط سازمان راتعریف کنید و اجزای ان را توضیح دهید
 11. استراتژیهای اصلی سازمان را بنویسید و توضیح دهید؟

 سوالات پایان ترم دکتر موسی خانی ، سوم بهمن ماه 1388

 1. منظور از هم افزایی هزینه ، بازار ، تکنولوژی چیست؟
 2. سازمانهای قانون گذار ، پیرو و انقلابی را توضیح دهید؟
 3. چشم انداز ، ماموریت ، هدف و استراتژی را تعریف کرده و فرق بین چشم انداز و ماموریت را بیان کنید؟
 4. استراتژی کاهش ، تمرکز و ادغام افقی و عمودی رو به عقب ، مشارکت و نوآوری را توضیح دهید؟
 5. مزیت ها ، نقاط آسیب پذیر ، شکاف عملیاتی و هوشیاری محیطی را توضیح دهید؟
 6. سطوح آمادگی چیست؟و رابطه آن با بحث استراتژی در پیاده سازی و اجرایی چیست؟
 7. مبانی تفکر استراتژیک چیست؟ جهت گیری کلان استراتژیک را توضیح دهید؟
 8. محیط عملیاتی ، محیط صنعت . محیط دور را توضیح دهید؟
 9. با توجه به دوره زندگی ، استراتژی مناسب  هر مرحله از دوره زندگی را که مناسب هر دوره است را بیان کنید و توضیح دهید؟