1-منظور از هم افزایی هزینه بازار و تکنولوژی چیست؟

2-سازماندهی قانون گذار ،پیرو و انقلابی را توضیح دهید؟

3-چشم انداز- ماموریت هدف و استراتژی را تعریف کرده و فرق بین چشم انداز و ماموریت را بیان کنید؟

4-استراتژی کاهش تمرکز و ادغام افقی و عمودی رو به عقب مشارکت و نوآوری را توضیح دهید؟

5-مزیت های نقاط ریسک پذیر شکاف عملیاتی- و هوشیاری محیطی را توضیح دهید؟

6-سطوح آمادگی چیست؟رابطه آن با بحث استراتژی- پیاده سازی و اجرای آن چیست؟

7-مبانی تفکر استراتژیک چیست؟جهت گیری کردن استراتژیک را توضیح دهید؟

8-محیط عملیاتی-محیط صنعت و محیط دور را توضیح دهید؟

9- با توجه به دوره ی زندگی، استراتژی مناسب هر مرحله از دوره زندگی را که مناسب هر دوره است بیان کرده و توضیح دهید؟

10-ماموریت چیست؟ویژگی ماموریت و فرق آن با هدف را بیان کنید؟

11- هدف چیست و ویژگی آن را بیان کنید؟

12-هدف مشترک باید چگونه باشد؟مشترک کردن چشم انداز را توضیح دهید؟

13-فرق ماموریت با چشم انداز چیست؟

14-چشم انداز را تعریف کنید- مبانی تفکر استراتژیک را بیان کرده و هر کدام را توضیح دهید؟

15-نمودار اصلی مدیریت استراتژیک را رسم کرده و توضیح دهید؟

16-تیم را تعریف کرده و مزایای تیم را بنویسید؟

17-دوره زندگی سازمان را بکشید و توضیح دهید؟

18-محیط سازمان را تعریف کرده و اجزا آن را توضیح دهید؟

19-استراتژی اصلی سازمان را توضیح دهید؟